Home

Veszélyes anyagok besorolása

PPT - Veszélyes vegyi anyagok, osztályozás, jelölésVeszélyesanyag-tárolás és -szállítás terén is a topon a

A veszélyes áruk besorolása; A veszélyes áruk beazonosítása. A veszélyes áruk kilenc csoportba sorolhatók, illetve létezik néhány alcsoport is. Az, hogy a küldemény melyik csoportba tartozik, hatással van a csomagolásra, a jelölésre és a szállításra is. Veszélyesáru-besorolás: 4.3. Anyagok, amelyek gyúlékony. A CLP-rendelet a korábbi uniós szabályozást hozzáigazítja a GHS-hez (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez), amely az ENSZ-nek a veszélyes vegyi anyagok azonosítására és a felhasználóknak az ilyen veszélyekről történő tájékoztatására szolgáló rendszere Egy termelési egységben a rekcióképes veszélyt okozó anyagok különböző tulajdonságainak konstallációja milyen veszélyes lehet, jól mutatja az alábbi táblázat: 1. táblázat - veszélyes anyagok besorolása gújtóképességük alapján besorolás anyagok besorolása jelölés gyúlékony folyékony - égési pontja: 21-55C (1. A veszélyes anyagok leltárában az 1.3.3. pont szerinti adatok közül a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem azonosítását megalapozó adatokat (az anyag azonosítása, besorolása, mennyisége) az üzemeltető táblázatosan összesítve is megadja 7 Robbanásveszélyes anyaggal történő tevékenységet csak úgy szabad engedélyezni, ha normál üzemben nincs veszélyes mértékű és veszélyes töménységű anyag kiáramlás. Az ilyen tevékenység az általános érvényű előírásokkal -jogszabályokkal és szabványokkal - rendezett. Az ilyen helyiségeket és szabadtereket nem szabad A'' fokozottan tűz é

A veszélyes áruk besorolása TNT Hungar

CLP — Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és

id őben megtalálható veszélyes anyagok mennyisége eléri a 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott küszöbértéket. 2012 . január 1-től a korábbi szabályozás (alsó illetve fels ő Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek besorolása Veszélyes áruk ADR szerinti besorolása. A szállítást megelőzően szükséges a veszélyes áruk (anyagok, keverékek, készítmények), illetve veszélyes hulladékok besorolása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján A veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a Technikai haladáshoz való hozzáigazítás (ATP) frissítette, amelyet az Európai Bizottság fogad el minden évben, az ECHA Kockázatértékelési Bizottságának véleményét követve. Egyéb változtatásokat a jogi szövegben egy ATP is végrehajthat, ahogyan.

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. (5) A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani Ha egy anyag vagy tárgy besorolása és/vagy szállítási feltételei bizonyos körülmények között eltérőek lehetnek, a tétel értelmezéséhez a helyes veszélyes tulajdonság szerinti csoport betűjéből (betűiből) áll, amelyek magyarázata a 2.2.2.1.2 és a 2.2.2.1.3 pontban található A veszélyes anyagok és áru előállítása (gyártása), tárolása és feldolgozása területén két fő A veszélyes hulladék EWC szerinti besorolása a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján a termelő feladata, kötelessége. A veszélyes anyagok kezelése és tárolása alapvetően egy igen nagyfokú veszélyforrást jelent. Az emberek és környezet védelme érdekében a törvényhozás speciális követelményeit (biztonságról és egészségvédelemről szóló rendelet, gyúlékony folyadékok műszaki szabályai, veszélyes anyagokról szóló rendelet, vízháztartásról szóló törvény, vizekre.

  1. ősül-e szállítás szempontjából, azaz a.
  2. t a t űzvédelmi ARH érték. ( 3
  3. Az S jelzés a veszélyes anyagok használata során követendő biztonsági tanácsokat (pl. elzárva tartandó, kerülni kell az anyag szembejutását) jelenti. A vegyszerforgalmazók, gyártók a termékeik biztonsági adatlapjait, amelyeken többek között az R és S mondatok is szerepelnek, nyilvánosságra hozzák. A biztonsági adatlap.

Video: 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal ..

Tűzveszélyességi osztályba sorolás - Wikipédi

Egészséges munkahelyek - A veszélyes anyagok helyes kezelése A veszélyes anyagok sok különböző típusú ártalmat okozhatnak, közöttük potenciálisan nagyon súlyosakat is. A veszélyes anyagok miatti ártalmak felléphetnek egyszeri rövid érintkezés, hosszú távú érintkezés vagy az anyagoknak a szervezetben történő hossz Jelenlévó veszélyes anyagok aktuális leltára, azonosítása, besorolása és mennyisége Az iizemben található veszélyes anyagok maximális mennyisége illetve besorolása az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. H mondatok H220, H280, H380 1. st.. táblázat Maximálisan j elen lévö mennyiség 501,63 kg 1467,7 kg 21351,58 kg 5987 9

ADR szerinti felelősségek. A veszélyes áruk tartányos, ömlesztett és küldeménydarabos szállításában részt vevők részére az ADR jogszabály egyértelmű, konkrét felelősségeket, teendőket határoz meg attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be a szállítási folyamatban. A részt vevők felelősségei vázlatosan. Megrendelőlap letöltése. Már megszokhattuk, hogy a veszélyes anyagok világában mindig történik valami és ez az utóbbi időszakban sincs másként. Áprilisban például a veszélyes keverékek bejelentéséhez kapcsolódóan megszűnt a vezetett dossziékészítés, a REACH rendelet kapcsán folyamatosan merülnek fel újabb és újabb apró módosítások, és a járvány.

Anyagok besorolása éghetőség szempontjából - Minden ami álm

A keverék besorolása egy hasonló, tesztelt keverék adatai alapján történt, követve a 1272/2008 EU rendeletet az anyagok és keverékek osztálybasorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról és az ECHA Útmutatót, mely Veszélyes anyagok CAS-szá A veszélyes anyagok szállításának követelményei A feladó kötelezettségei: - Az áru besorolása - Fuvarokmányok, kísérő okmányok - Szállító informálása - Csomagolóeszközök - A feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírások - Jelölések A fuvarozó kötelezettségei 2015. júniusától amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a veszélyes anyagok és keverékek valamelyike, besorolása ellenére nem hordozza magában a súlyos baleset veszélyét, a hatóság részére megküldi a veszélyes anyag vagy keverék egészségi, fizikai és környezeti veszéllyel kapcsolatos tulajdonságainak. 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak RID minősített oktató [2018. november] Kiemelt tapasztalatok. Küldeménydarabos szállítás Veszélyes áruk besorolása Veszélyes hulladékok ADR szerinti besorolása Gyógyszeripar Általános vegyipar Kereskedelmi forgalomban lévő vegyi termékek LQ mentessé

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről ..

A veszélyes munkaeszköz, veszélyes gép, veszélyes berendezés definíciója és besorolása. Munkaeszköz definíciója: Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz) (1993. évi XCIII Törvény 87. § 4. pont) A veszélyes hulladékok feltüntetését azért tartottam fontosnak, mert köztudott, hogy a védelmi szféra működése során gyakran termel veszélyes anyaggal szennyezett hulladékokat. A védelmi szervek objektumainak bontása során pedig ezek a veszélyes szennyezők jelen lehetnek az építési-bontási hulladékokban is 2. § (1) A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjait, a veszélyszimbólumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R számok és S számok körét, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a veszélyesség fizikai, fizikai

Tudja meg melyik műanyag típus hordozhat veszélyeke

A MOL Petrolkémia Zrt. veszélyességi besorolása A Biztonsági Jelentés veszélyes anyag leltárában bemutatott veszélyes anyagok mennyiségei, valamint a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott küszöbértékek összehasonlításából kitűnik, hogy a MOL Petrolkémi Veszélyes anyagok CAS-szám Érték fajta Érték faj Eljárás Etoxilált (C12-C14)alkohol-szulfátok nátrium sói 68891-38-3 LD50 > 2.000 mg/kg patkány OECD 402 o-tertButylcyclohexyl acetate 88-41-5 LD50 > 5.000 mg/kg nyúl Akut belégzési toxicitás: Veszélyes anyagok CAS-szám Érték fajta Érték Expozíció s idő faj Eljárá

szíteni a bezárt vagy felhagyott veszélyes bányászati hulladékkezelő objektumokról. A nyilvántartás nyilvántartásba vétele és veszélyességi besorolása ban készült el2013. Az inert nyi- l- szállítási útvonal a kiszabaduló anyagok terjedési, elhordási lehetőségeinek, a receptor pedig, a lehet-. A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült felmérés alapján az Európában dolgozó munkavállalók 16 %-a rendszeresen érintkezésbe kerül veszélyes anyagokkal, mérgező gőzöknek 22 %-uk van kitéve1. Veszélyes anyag által keltett terhelés bármel Az üzemben jelenlévő veszélyes anyagok Veszélyes anyagok besorolása a 219/2011. Korm. rendelet szerint Maximálisa n jelenlévő mennyiség (q i) [tonna] Alsó küszöbérték (Q Ai) [tonna] Küszöbindex [-] H2. AKUT TOXICITÁS - 2. kategória, minden expozíciós útvonal - 3. kategória, belégzéses expozíció (lásd a 7. megjegyzést 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nincs veszélyes bomlástermék. 11. szakasz: Toxikológiai adatok 11.1. Toxicitás: A termékkel célzott vizsgálatokat nem végezték. Megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint

PPT - A súlyos ipari balesetek megelőzéséről szólóA műtrágyák csomagolása – PACKRADAR csomagolástechnikai portál

Látos István, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság századosa elmondta, ezért volt szükség a közmeghallgatásra, mert a SEVESO III. irányelveket átültették a magyar jogszabályokba, s ezek alapján a veszélyes anyagok besorolása megváltozott. Ugyanannyi veszélyes anyag van jelen a területen, az anyag fizikai. Kémiai kockázatértékelés. Azon munkahelyeken, ahol a munkavégzés során vegyi anyag felhasználás fordul elő, (akár a takarítás, tisztítás, fertőtlenítés során) a 2000. évi kémiai biztonságról szóló törvény értelmében a kémiai kockázatértékelés elvégzése kötelező.. A kémiai kockázatértékelés/becslés során a munkavállalókat érő, a kémiai anyagok.

Veszélyes alkotórészek : Nátrium-hidroxid nátrium-hipoklorit oldat 95% aktív klr COCAMINE OXIDE Kiegészítőcímke elemek: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klr) szabadulhatnak fel. XVII. Melléklet - Egyes : Nem alkalmazhat. veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomb Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez 1. A kérelmező neve, címe. 2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása. 3. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma. 4

2.1. A keverék besorolása. Az összetevőt, legyen az anyag vagy MIM, szerepeltetni kell a bejelentésben, ha. a fizikai vagy egészségi hatásokat tekintve nem sorolták be veszélyes összetevőként, amikor azonosították, és legalább 1%-os koncentrációban van jelen. Ide tartoznak a nem veszélyesként vagy csak környezetre. TEÁOR SZÁMOK '08. TEKINTSE MEG ANGOL NYELVEN IS A RÉSZLETEKET. Új TEÁOR számok '08, TEÁOR kódok, TEÁOR kereső, TEÁOR számok 2020, TEÁOR számok 2021. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. 011 Nem évelő növény termesztése. 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes. Dir. 67/548/EEC (Veszélyes anyagok besorolása, csomagolása és címkézése) Dir. 99/45/EC (Veszélyes el őkészítések besorolása, csomagolása és címkézése) Dir. 98/24/EC (Kémiai anyagokkal kapcsolatos kockázatok munka közben A veszélyes szállítás üzemi létesítményei közül a veszélyes anyagok csvezetékes szállításának üzemi létesítményei, mint kiemelten kezelend létesítmények is a hazai szabályozás hatálya alá kerültek. Az iparbiztonsági hatóság felügyelete alá tartozó veszélyes

2.2.9 9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 2.2.9.1 Kritériumok 2.2.9.2 A fuvarozásból kizárt anyagok és tárgyak 2.2.9.3 A gyûjtõmegnevezések felsorolása 2.2.9.4 Környezetszennyezõként már besorolt anyagok, amelyek nem tartoznak sem egyetlen más osztályba, sem a 9 osztály más tétele alá (az UN 3077 és az. A veszélyes anyagok főbb tulajdonságai: 17: A veszélyes áru fogalma és a veszély forrásai: 17: Tűz- és robbanásveszély: 18: Egészségkárosító hatás: 19: Környezetszennyező hatás: 20: A veszélyes áruk szállításának általános menete: 22: A veszélyes anyagok besorolása: 22: A szállíthatóság elbírálása: 26: A.

A veszélyes áruk szállítása, tárolása mellett fontosnak tartjuk a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás, a REACH ismertetését is, mely számos új tennivalót ad az érintetteknek, pl. megváltozik a vegyi anyagok veszélyességi besorolása, új címkézési, jelölési rendszert kell használni stb besorolása 2013-ban készült el. Az inert nyilvántartás elkészítése során 492 db inert objektum helyszí- az egyikben veszélyes, a másikban veszélytelen anyag van. Egy nem rekultivált inert anyagú meddő-hányó csak a stabilitás miatt lehet veszélyes (az objektum szűk környezetében), a veszélyes anyag je-. 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége - szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert. 10.4 Kerülendő körülmények - magas hőmérséklettől, nyílt láng használatától, szikraképződéstől óvakodni kell. 10.5. Nem összeférhető anyagok - rendeltetésszerű használata esetén nincsenek. 10.6 veszélyes anyag vagy egy veszélyességi osztályba tartozó anyagok jelenlév ő mennyisége meghaladja a fels ő küszöbértéket, a veszélyes üzem min ősítése az alapján történik. A TVK Nyrt. fels ő küszöbérték ű veszélyes üzem. 5. TVK Nyrt. területi elhelyezkedése 5.1. Lakott területek A TVK Nyrt Veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek szállítását az ADR tiltja, vagy csak feltételekkel engedi meg; Tehát az ADR szerint veszélyes árunak minősülnek pl. az aeroszolok, benzin/gázolaj, festékek, bizonyos tisztítószerek, gázok, de veszélyes hulladékok szállításánál, illetve szállításra való.

Nem veszélyes hulladék, a besorolása a felhasználási területtől függően változhat. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az anyag a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru. 14.1. UN-szám: nem veszélyes árú 14.2 A veszélyes áruk közúti szállítása a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágának létérdeke. A veszélyes áruk (anyagok) önmagukban is veszélyforrások, szállítás.. Anyagok besorolása éghetőség szempontjából - Minden ami álm . a veszÉlyes anyagok listÁja az anyag tulajdonsÁgait leginkÁbb meghatÁrozÓ elem rendszÁma szerinti osztÁlyozÁsban lásd: a bizottság 93/72/egk irányelve, hl l 258., 1993.10.16., 29. o. II Túladagolás tünetei: Gyakori a fulladásos halál, amikor a szipus úgy.

A veszélyes áruk ADR-osztályozása Transzport Studium Kft

3.4 a veszÉlyes anyagok azonosÍtÁsa, besorolÁsa És mennyisÉge..... 24 3.5 a veszÉlyes tevÉkenysÉgekre vonatkozÓ fontosabb 5.2 jelenlÉvs veszÉlyes anyagok listÁjÁnak meghatÁrozÁsa..... 34 5.3 az Üzem(telephely) lÉtesÍtmÉnyekre tÖrtÉns felosztÁsa. Elkerülendő anyagok: oxidáló anyagok, savak, bázisok/lúgok. Veszélyes bomlástermékek: égés során szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok Veszélyes polimerizáció: nem lép fel. 11. Toxikológiai információk A termék toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok, besorolása A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelel ı módon történ ı azonosítása, megel ızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése, melynek szellemében megalkotta az Országgy őlés a 2000. évi XXV. törvényt, mely a a kémiai biztonságról szó

Gyakran Ismételt Kérdések - gov

Veszélyes 4,5 3,4 3,9 Összesen 106,0 90,0 74,6 Hulladékok képződő mennyisége (millió tonna) 08-03-29 HULLADÉK- ÉS MELLÉKTERMÉK HASZNOSÍTÁS 15 Nedves anyagok keverése száraz, illetve nedvszívó anyagokkal E.) Homogenizáló keverések, - a sűríté Települések besorolása. veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata · a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Hatóanyagai és hatásai ‹ Vitamind

Veszélyesanyag-adr

A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása nem indokolt. 3. Összetétel vagy az összetevökre vonatkozó adatok Tartalom: Keverék, Fe2O3 és Fe3O4 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR/ICAO-TI) nem veszélyes áru. 15. Szabályozási információk A biztonsági adatlap és a készítmény besorolása a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, és a A készítmény veszélyesség szerinti besorolása: Ártalmas a vízi szervezetekre. 3. INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRE Veszélyes anyagok % CAS-szám EU-szám Szimbólumok R-mondatok Azametifosz 1,0 35575-96-3 252-626- Xn, N 20/22-43-50 Butil-hidroxi-toluol 0,1 128-37- 204-881-4 Xn 22-36/37/38 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁ A vinil-klorid a WHO IARC és az uniós besorolások szerint is 1-es kategóriájú, bizonyított emberi rákkeltő anyag és azUS EPA besorolása alapján is emberekben bizonyítottan rákkeltő vegyület [31].. Akut toxicitása kicsi, belélegezve azonban narkotikus hatású, szédülést, fejfájást, eszméletvesztést okoz. A gáz veszélyes koncentrációja a levegõben nagyon gyorsan. A veszélyes üzemi felelősség körébe tartoznak mindazok a magatartások, amelyek kifejtésénél mintegy előre látni lehet, hogy ebből bizony sok kár származhat.A veszélyes üzem ismérve egyébként, összhangban a fent írtakkal az, hogy csekély hiba is aránytalanul súlyos károkat eredményezhet.Azonban az üzem betiltása mégsem lenne indokolt, mivel a sok kár ellenére.

Az I. melléklet meghatározza a veszélyes anyagok és ..

[98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] Hulladékkulcs meghatározása: EWC-kód: 02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ Veszélyes anyagok, készítmények Veszélyes anyagok és készítmények osztályba sorolása (1) Veszélyes anyag: valamennyi, a Kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban Kbtv.) 3-5. §-a szerinti anyag. (2) Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely a

Veszélyes áruk - Wikipédi

Veszélyes anyag, készítmény megnevezése TPH 5225 Felülettisztító és fertıtlenítıszer Halmazállapota: Folyadék Összetevık jellemzıi: R mondat száma: 10, 21/22, 36/38, 50 Összetevık jellemzıi: S mondat száma: 26 Veszélyek jelölése Xn ártalmas Veszély jellege: ártalmas . . . 4. problémakör: A hulladékok veszélyes/nem veszélyes besorolásának nehézségei, a vegyi anyagok veszélyesként történő osztályozásával való megfelelő összehangolás hiánya, és ezek hatásai a másodlagos nyersanyagok felhasználására 8B megoldási lehetőség: A hulladék besorolása a veszélyes anyagok.

IMDG Veszélyes áruk szállítása tengeren. Miben segíthetek? Veszélyes árukkal kapcsolatban felmerülő feladatok, felelősségek: Feladási eljárások Veszélyes áruk osztályozása, besorolása Esetleges mentességek vizsgálata Berakás, töltés, árukezelés Árurögzítés Együvé rakási, elkülönítési tilalmak Veszélyes áruk csomagolása A veszélyes áruk jelölése. Veszélyes alkotórészek : nátrium-hipoklorit oldat 95% aktív klr COCAMINE OXIDE Nátrium-hidroxid Kiegészítőcímke elemek: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klr) szabadulhatnak fel. XVII. Melléklet - Egyes : Nem alkalmazhat. veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomb 2.1 Anyag vagy keverék besorolása. Besorolása az (EK) 1272/2008 számú rendelete szerint. Ezen termékek nem sorolhatók be a veszélyes anyagok közé. GefStoffV: Veszélyes anyag rendelet (Németországban) GHS: Vegyszerek globálisan harmonizált rendszere osztályozására és címkézésére Az egészségre veszélyes anyag fajtájától, és a munkavégzés jellegétől függően a megfelelő védőruha a Rinba ruhák közül kiválasztható. Ha a zárt térben fokozottan tűzveszélyes anyagok lehetnek, akkor a védőruházatnak és az alkalmazott valamennyi felszerelésnek antisztatikus illetve szikramentes kivitelűnek kell lenni Veszélyes hulladék minden olyan anyag és eszköz, amelyet a mellékelt Veszélyes hulladékok jegyzéke tartalmaz, valamint a gyógyszerek és csomagolásuk hulladékai. Az ide tartozó hulladékok EWC kód szerinti pontos megnevezését, részletes felsorolását a hulladékok jegyzékében (1. sz. melléklet) felsorolt kétszámjegy ű f.